Đọc sách là nuôi dưỡng trí tuệ - Đọc sách là cách học tốt nhất - Ngưng đọc sách là ngưng tư duy

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

THƯ MỤC HỒ CHÍ MINH

1. 30 năm tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc / Phạm Quý Thích. - H. : Thanh niên, 2010. - 331tr. ; 21cm.
ĐTTS Ghi: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.  TK4673
2. 79 mùa xuân Hồ Chí Minh / Bá Ngọc. - H. : Thanh niên, 2007. - 115tr. ; 21cm TK4318
3. 120 bức điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam, Bình Minh. - H. : Thanh niên, 2010. - 211tr. ; 21cm.
ĐTTS Ghi: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  TK 4689
4. 120 bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam, Bình Minh. - H. : Thanh niên, 2010. - 303tr. ; 21cm.
ĐTTS Ghi: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.  TK4671
5. Bác Hồ cây đại thọ / Đoàn Minh Tuấn. - Tái bản lần thứ 9, có sửa chữa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2003. - 189tr ; 19cm. TK273-274
6. Bác Hồ kể chuyện Tây du ký : Tập hồi ký về Bác Hồ / Trần Văn Giang. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 1994. - 91tr ; 19cm . TK4302
7. Bác Hồ : Những câu nói nổi tiếng những ngày lễ kỷ niệm - giải thưởng / Trần Đình Ba. - H. : Văn hoá Thông tin, 2010. - 171tr. : ảnh ; 21cm.
ĐTTS Ghi: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.  TK4685
8. Bác Hồ như chúng tôi đã biết / Trần Đương. - H. : Thanh niên, 2000. - 267tr ; 19cm TK278-282
9. Bác Hồ thời niên thiếu ở Huế / Nguyễn Đằc Xuân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1990. - 63tr ; 19cm . TK4303
10. Bác Hồ trên đất nước Lê-nin / Hồng Hà. - H. : Thanh niên, 2008. - 274tr. : bảng ; 21cm.
ĐTTS Ghi: Tủ sách Danh nhân Hồ Chí Minh. TK4327
11. Bác Hồ và Bác Tôn - một tình bạn cao cả / Trần Đương. - H. : Thông tấn, 2008. - 215tr. ; 21cm.
ĐTTS Ghi: Tủ sách Danh nhân Hồ Chí Minh. TK4300
12. Bác Hồ viết di chúc : Hồi ký / Vũ Kỳ ; Thế Kỷ ghi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ ; Chính trị Quốc gia, 2005. - 133tr. : ảnh ; 19cm . TK4311
13. Bác Hồ với báo Việt Nam độc lập / Vũ Châu Quán. - H. : Thanh niên, 2007. - 112tr. ; 19cm . TK4324
14. Bác Hồ với miền đất núi ngự sông Hương / Phạm Hồng Việt. - Huế : Nxb Thuận Hoá, 1995. - 136tr ; 19cm. TK1635
15. Bác Hồ với sự nghiệp trồng người / Phan Hiền. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1999. - 88tr ; 20cm.
ĐTTS Ghi: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.  TK3981-3984
16. Bài ca Hồ Chí Minh / Đinh Thu Xuân. - H. : Công an nhân dân, 2010. - 231tr. ; 21cm TK4676
17. Bí quyết thành công Hồ Chí Minh / Phùng Hữu Phú. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 207tr. : bảng, sơ đồ ; 21cm.  TK4661
18. Biên niên sự kiện Hồ Chí Minh với sự tiến bộ của phụ nữ / Phạm Hoàng Điệp b.s.. - H. : Văn hoá Thông tin, 2010. - 271tr. : ảnh ; 21cm.
ĐTTS Ghi: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.  TK4679
19. Biên niên sự kiện tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Đỗ Hoàng Linh b.s.. - H. : Văn hoá Thông tin, 2010. - 535tr. : ảnh ; 21cm.
ĐTTS Ghi: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.  TK4686
20. Búp sen xanh : Tiểu thuyết / Sơn Tùng ; Bìa và minh hoạ: Văn Cao. - In lần 2. - H. : Kim Đồng, 1984. - 246tr : minh hoạ ; 19cm
21. Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản di chúc lịch sử / Bùi Kim Hồng ch.b.. - H. : Văn hoá Thông tin, 2009. - 171tr. : ảnh ; 21cm TK4665
22. Chủ tịch Hồ Chí Minh với xây dựng Đảng / Cao Minh, Nguyễn Đức Tước tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 1999. - 296tr ; 19cm   TK4316
23. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách nói và cách viết / Hoàng Văn Hành, Lý Toàn Thắng, Nguyễn Hồng Cổn.... - H. : Khoa học xã hội, 2010. - 311tr. : bảng ; 21cm.
ĐTTS Ghi: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh TK4690
24. Chuyện kể bên mộ bà Hoàng Thị Loan / Bá Ngọc, Trần Minh Siêu. - H. : Văn hoá Thông tin, 2004. - 99tr. ; 19cm. TK2374
25. Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh / Mai Văn Bộ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1998. - 383tr ; 20cm . VH222-223
26. Cuộc gặp gỡ định mệnh / Sơn Tùng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 199tr. ; 21cm.
ĐTTS Ghi: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  TK4682
27. Danh nhân Hồ Chí Minh / B.s: Thành Duy, Trần Đình Huỳnh, Đặng Quốc Bảo... - H. : Lao động. - 21cm
 T.1 : 2000.-1039 tr.: 144 tờ ảnh . TK267
28. Danh nhân Hồ Chí Minh / B.s: Thành Duy, Trần Đình Huỳnh, Đặng Quốc Bảo... - H. : Lao động. - 21cm
T.2 . - 2000. - 1171tr. : 65 tờ ảnh . TK268
29. Đến với tư tưởng Hồ Chí Minh / Trần Bạch Đằng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2004. - 206tr. ; 20cm . TK4306
30. Đi tìm dấu tích thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế : Bút kí lịch sử 1978 - 2003 / Nguyễn Đắc Xuân. - H. : Văn học, 2003. - 255tr, ảnh ; 19cm  TK4322
31. Đời sống mới / Hồ Chí Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ ; Chính trị Quốc gia, 2005. - 40tr. ; 19cm. TK4310
32. Giai thoại Hồ Chí Minh / Tạ Hữu Yên.- H. : Giáo dục, 2008. - 151tr. ; 19cm TK4314
33. Giá trị thời đại của văn hoá Hồ Chí Minh / Bùi Kim Hồng, Đỗ Hoàng Linh, Văn Thanh Mai, Phạm Hoàng Điệp. - H. : Văn hoá Thông tin, 2010. - 351tr. : ảnh ; 21cm.
ĐTTS Ghi: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.  TK4672 
34. Kể chuyện bác Hồ : Truyện tranh / Tranh: Hà Quang Phương ; Truyện: Nam Việt. - In lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2010. - 54tr. : tranh vẽ ; 28cm   ĐĐ725
35. Kể chuyện Bác Hồ / S.t., tuyển chọn: Trần Ngọc Linh, Lương Văn Phú, Nguyễn Hữu Đảng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 21cm
 T. 2 . - 2005. - 247tr. : ảnh  ĐĐ737-740;699, TK269-272
36. Kể chuyện Bác Hồ / S.t., tuyển chọn: Trần Ngọc Linh, Lương Văn Phú, Nguyễn Hữu Đảng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 21cm
   T.3 . - 2005. - 455tr. : ảnh TK700
37. Kể chuyện Bác Hồ / S.t., tuyển chọn: Trần Ngọc Linh, Lương Văn Phú. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 20cm
T.1 . - 2005. - 275tr. : ảnh TK269-272 
38. Hồ Chí Minh - Biên niên hoạt động 1911-1929 / Đỗ Hoàng Linh b.s.. - H. : Văn hoá Thông tin, 2010. - 282tr. ; 21cm.
ĐTTS Ghi: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.   TK4684
39. Hồ Chí Minh-chân dung đời thường/ Bá Ngọc. - H. : Thanh niên, 2007. - 111tr.; 21cm.
ĐTTS Ghi: Tủ sách Danh nhân Hồ Chí Minh. TK4319
40. Hồ Chí Minh - một huyền thoại kỳ vĩ : Những mẩu chuyện về phẩm cách của Người / Nguyễn Việt Hồng, Lê Trọng Tấn, Minh Anh.. ; S.t., tuyển chọn: Quốc Anh, Thảo Linh. - H. : Lao động, 2008. - 523tr. ; 27cm   TK3000
41. Hồ Chí Minh lẩy kiều / Nguyễn Đức Hùng. - H. : Thanh niên, 2009. - 327tr. ; 20cm.
ĐTSGhi: Tủ sách Danh nhân Hồ Chí Minh  TK4666
42. Hồ Chí Minh - Lịch sử đã chứng minh chân lý của người / Modagat Ahmed, Xixanạ Xixan, Nay Pena... ; B.s.: Đỗ Hoàng Linh, Phạm Hoàng Điệp. - H. : Văn hoá Thông tin, 2010. - 378tr. : ảnh ; 21cm.
ĐTTS Ghi: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.  TK4670
43. Hồ Chí Minh - nhà dự báo thiên tài / Trần Đương. - In lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2007. - 172tr. ; 19cm.
ĐTTS Ghi: Tủ sách Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác. TK4667
44. Hồ Chí Minh và vận mệnh đất nước / Vũ Ngọc Khánh. - H. : Văn hoá Thông tin, 2010. - 290tr. : ảnh ; 21cm.
ĐTTS Ghi: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.  TK4683
45. Hồ Chí Minh về xây dựng củng cố tổ chức Đảng / Tuyển chọn: Nguyễn Vũ, Nguyễn Thái Anh. - H. : Thanh niên, 2010. - 370tr. ; 21cm.
ĐTTS Ghi: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.   TK4678
46. Hồ Chí Minh - Sự hình thành một nhân cách lớn / Trần Thái Bình. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2005. - 257tr. : ảnh ; 20cm.
ĐTTS Ghi: Di sản Hồ Chí Minh. VH532
47. Làng Tuyên : Hồi kí của Ban Tuyên huấn khu 5 / Trương Công Huấn, Nguyễn Chí Trung, Trần Thịnh... - In lần thứ 2. - H. : Văn học, 2001. - 403tr ; 19cm.
ĐTTS Ghi: Văn học hiện đại Việt Nam  TK286
48. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân / Hồ Chí Minh. - In lần 3. - H. : Nxb. Trẻ, 2007. - 47tr ; 19cm. TK4309
49. Những bức thư tâm huyết của Bác Hồ / Vũ Kỳ. - Tái bản, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Thanh niên, 2010. - 282tr. ; 21cm. –
ĐTTS Ghi:  Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. TK4668
50. Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch / Trần Dân Tiên. - H. : Thanh niên, 2000. - 210tr ; 19cm.  TK4323
51. Những năm tháng không thể nào quên / Võ Nguyên Giáp, Hữu Mai. - H. : Quân đội nhân dân, 1974. - 440tr ; 19cm . TK4675
52. Những người thân trong gia đình Bác Hồ / Trần Minh Siêu b.s.. - T.p. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2007. - 111tr. : ảnh ; 20cm . TK3977-3978;4305  
53. Những người trong hoàng tộc nhà Nguyễn đi theo cụ Hồ / Hương Giang, Bửu Dục, Lê Văn Hiến.... - H. : Lao động, 2010. - 319tr. : ảnh ; 21cm.  TK4674
54. Những tháng năm tham gia giữ gìn lâu dài và bảo vệ thi hài chủ tịch Hồ Chí Minh / Trần Kinh Chi. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ ; Quân đội nhân dân, 2005. - 179tr. : ảnh ; 20cm.
ĐTTS Ghi:  Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh  VH562
55. Những tiên tri thiên tài của Bác Hồ / Trung Hiền b.s.. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2005. - 91tr., 2tr. ảnh ; 21cm. TK2373
56. Người suy nghĩ về tuổi trẻ chúng ta / Kể: Vũ Kỳ ; Ghi: Phạm Đức. - H. : Thanh niên, 2008. - 71tr. ; 21cm.  TK4326
57. Sửa đổi lối làm việc / Hồ Chí Minh. - H. ; Tp. Hồ Chí Minh : Chính trị Quốc gia ; Nxb. Trẻ, 1999. - 108tr ; 20cm.
ĐTTS Ghi:  kỉ niệm 30 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. TK4304  
58. Ta bên Người, Người toả sáng trong ta / Vũ Kỳ, Tiểu Vũ, Đỗ Thị Thanh Tâm... ; Nguyễn Sông Lam tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2005. - 223tr. ; 21cm   TK4325
59. Theo Bác đi chiến dịch / Ngọc Châu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2008. - 201tr. ; 21cm. TK4312
60. Thư ký Bác Hồ kể chuyện / Vũ Kỳ. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 358tr. ; 21cm.
ĐTTS Ghi:  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. TK4687
61. Thực hành tiết kiệm và chống bệnh tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu / Hồ Chí Minh. - H. ; Tp. Hồ Chí Minh : Chính trị Quốc gia ; Nxb. Trẻ, 1999. - 43tr ; 20cm.
ĐTTS Ghi: Kỉ niệm 30 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. TK4307
62. Toàn văn di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh. - Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2005. - 128tr. : ảnh, bút tích ; 20cm.
ĐTTS Ghi:  Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh .TK4299
63. Tuyển tập văn học : Ba tập / Hồ Chí Minh ; Lữ Huy Nguyên sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Văn học. - 19cm
 T.1 : Truyện và ký . - 1999. - 486tr : ảnh chân dung. TK275
64. Tuyển tập văn học : Ba tập / Hồ Chí Minh ; Lữ Huy Nguyên sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Văn học. - 19cm.
T.2 : Văn hoá nghệ thuật là một mặt trận . - 1999. - 508tr .TK276
65. Tuyển tập văn học : Thơ / Hồ Chí Minh ; Lữ Huy Nguyên sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Văn học. - 19cm
 T.3 : Thơ . - 1999. - 571tr . TK277
66. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề học tập / Phạm Minh Hạc, Văn Thị Thanh Mai, Nguyễn Quang Uẩn... ; s.t., b.s.: Vũ Kim Yến, Nguyễn Văn Dương. - H. : Văn hoá Thông tin, 2010. - 279tr. : ảnh ; 21cm.
ĐTTS Ghi: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh TK4688
67. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên / Văn Tùng. - H. : Thanh niên, 2009. - 167tr. ; 19cm. TK4681
68. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Trần Xuân Trường. - H. : Quân đội nhân dân, 2008. - 164tr. ; 21cm . TK4328
69. Tuyển tập thơ nhạc về Bác Hồ / Đoàn Việt Bắc, Bảo Định Giang, Lê Giang. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2005. - 101tr. ; 19cm. TK4664
70. Về vấn đề học tập / Hồ Chí Minh. - H. ; Tp. Hồ Chí Minh : Chính trị Quốc gia ; Nxb. Trẻ, 1999. - 94tr ; 20cm.
ĐTTS Ghi:  Kỉ niệm 30 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. TK4308
71. Vừa đi đường, vừa kể chuyện / T. Lan. - H. ; Tp. Hồ Chí Minh : Chính trị Quốc gia ; Nxb. Trẻ, 1999. - 98tr ; 20cm.
ĐTTS Ghi:  Kỉ niệm 30 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh TK4663,TK4320

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét